Prawo do odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy

 

1.    Klient, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży we własnym imieniu, ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia Dostawy. Oświadczenie można złożyć korzystając z wzoru formularza [wzór]. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres biuro@pk-tasmy.pl Oświadczenie może również zostać przesłane na adres PK FHU Beata Kowalczyk ul. Jana Kowalczyka 7 lok. 7G 03-193 Warszawa

2.    Klient, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, ma możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży również w zakresie części Produktów, które obejmuje Umowa sprzedaży.

3.    W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.


4.    Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

5.    Zgodnie ze zmianą wchodzącą w życie z dn. 01.01.2021 Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą uzyskuje określone uprawnienia konsumenckie. W przypadku, gdy dana transakcja uznana zostanie za niezawodową, Przedsiębiorca będzie mógł odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony towar w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny.


6.    Po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy, odstępujący otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie odstąpienia od Umowy sprzedaży.  

7.    Klient, który jako Konsument/Przedsiębiorca jednoosobowej działalności gospodarczej zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży we własnym imieniu, powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży, dostarczyć Produkt do Sprzedawcy, na adres PK FHU Beata Kowalczyk ul. Jana Kowalczyka 7 lok. 7G 03-193 Warszawa.

Informujemy, że nie odbieramy od kurierów niezidentyfikowanych przesyłek, dlatego przed odesłaniem zakupionego towaru, prosimy o przysłanie informacji na nasz na adres biuro@pk-tasmy.pl lub poinformowanie nas o tym fakcie mailowo w chwili odstąpienia od umowy. 


7.    Na przesyłce ze zwracanym Produktem, Klient który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży we własnym imieniu, powinien do przesyłki ze zwracanym Produktem, dołączyć oryginał dowodu zakupu Produktu (paragon fiskalny) lub kopię oryginału Faktury.

8.    W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży w zakresie Produktu, który został zakupiony w ramach specjalnego zestawu promocyjnego (np. gdzie produkty oferowane w ramach takiego zestawu promocyjnego są sprzedawane w promocyjnej cenie, lub do którego jest dołączony produkt bezpłatny, czyli tzw. gratis), zwrotowi w ramach odstąpienia od Umowy sprzedaży podlegają wszystkie Produkty składające się na ww. zestaw promocyjny.

9.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.    Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11.    W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

12.    Jeśli ze względu na swój charakter Produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

13.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

14.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

15.   Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli przedmiotem umowy jest towar wykonany lub sprowadzony na indywidualne zamówienie Konsumenta oraz w innych przypadkach przewidzianych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.